Saldam miegam

Monogrāfija

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2021) Monogrāfija “Domino Effect in Risk and Crisis Communication. Management and legal aspects”, SIA “Biznesa augstskola Turība”, ISBN 978-9934-543-27-2

Doktora darbs un kopsavilkumi

 • Derkevica-Pilskunga, J. (15.07.2019). Domino effect theory and legal regulations: the effects of risk and crisis communication on Latvian enterprises. Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: Komunikācija riska un krīzes situācijās– ietekme uz Latvijas uzņēmumiem. Summary of the doctoral thesis, www.turiba.lv., ISBN: 978-9934-543-21-0

 • Derkevica-Pilskunga, J. (15.07.2019). Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: Komunikācija riska un krīzes situācijās– ietekme uz Latvijas uzņēmumiem. Domino effect theory and legal regulations: the effects of risk and crisis communication on Latvian enterprises. Promocijas darba kopsavilkums, www.turiba.lv., ISBN: 978-9934-543-20-3

 • Derkevica-Pilskunga, J. (15.07.2019). Domino efekta teorija un tiesiskais regulējums: Komunikācija riska un krīzes situācijās – ietekme uz Latvijas uzņēmumiem. Promocijas darbs, www.turiba.lv.

Zinātniskās publikācijas

 • Derkevica-Pilskunga, J. (27.06.2017). The Future Perspectives of Risk and Crisis Communication Legislation [Riska un krīzes komunikācijas tiesiskā regulējuma nākotnes perspektīvas]. Jurista Vārds, Nr. 27(981), Latvijas Vēstnesis, 31. – 36.lpp.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2017). The Domino Effect in Risk and Crisis Communication in the Context of its Legal Aspects [Domino efekts komunikācijā riska un krīzes situācijā tā tiesisko aspektu kontekstā]. Biznesa augstskolas Turība žurnāls Acta Prosperitatis, Nr. 7, 7.–23. lpp.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2008). Juridical Aspects in the Communication on Risk and Crisis Processes [Tiesiskie aspekti komunikācijā riska un krīzes procesos]. 2008. gada 30. maijs. Biznesa augstskolas Turība IX Starptautiskā zinātniskā konference: darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi, ISBN: 9789984828060. Piekļuves numurs: 45408495, 155.–162. lpp.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2011). Aspects of the Bad Communication Management in the Context of Domino Effect and Crisis in Latvian Companies [Sliktas komunikācijas vadības aspekti domino efekta un krīzes kontekstā Latvijas uzņēmumos]. Kopsavilkums. 9. Baltijas studijām Eiropā veltītā konference Sodertornas Universitātē, Huddinge Stockholm, 2011. gada 12.–15. jūnijs. USB Book of Abstracts.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2010). Aspects of Bad Communication Management in the Context of the Domino Effect and Crises in Latvian Companies [Sliktas komunikācijas vadības aspekti domino efekta un krīzes kontekstā Latvijas uzņēmumos]. Kopsavilkums un referāts. Biznesa augstskolas Turība Eiropas biznesa komunikācijas ekspertu tīkla EUKO 10. gadskārtējā konference EUKO 2010. Lokālie aspekti Eiropas biznesa komunikācijā, Rīga, 20.–22. augusts. Publiskots: http://www.turiba.lv/en/bizness-zinatne/research/history-of-scientific-conferences/euko-2010/participants/514/.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2009). Juridical Aspects of Communication and Their Influence on Society in Terms of Risk and Crisis Processes in Latvia [Komunikācijas tiesiskie aspekti un to ietekme uz sabiedrību riska un krīzes procesu kontekstā Latvijā]. Kopsavilkums un referāts. Vitauta Dižā Universitāte, 8. Baltijas studijām Eiropā veltītā konference, 11.–14. Jūnijs. Zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums, 49. - 50. Lpp .

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2008). Juridical Aspects in the Communication on Risk and Crisis Processes [Tiesiskie aspekti komunikācijā riska un krīzes procesos]. Kopsavilkums un referāts. Biznesa augstskolas Turība IX Starptautiskā zinātniskā konference: darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi, 2008. gada 30. maijs. ISBN: 9789984828060. Piekļuves numurs: 45408495.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2011. gada 19. maijs). Judicial Aspects of Risk and Crisis Communication in Practice in Latvia [Komunikācijas tiesiskie aspekti riska un krīzes procesos praksē Latvijā]. Referāts. Liepājas Universitāte, 14. Starptautiskā zinātniskā konference, Sabiedrība un kultūra: robežas un jauni apvāršņi, apliecība Nr. 18/123.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2010. gada 26.–28. maijs). Aspects of Bad Communication Management in the Context of the Domino Effect and Crises in Latvian Companies [Sliktas komunikācijas vadības aspekti domino efekta un krīzes kontekstā Latvijas uzņēmumos]. Kopasavilkums un referāts. Slovākijas lauksaimniecības universitāte, 11. Starptautiskā konference, Pasaules ekonomika: izaicinājumi un perspektīvas. Zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums. ISBN: 978-80-552-0386-7, 75. Lpp.

 • Derkevica-Pilskunga, J. (2010. gada 29.–30. aprīlis). Aspects of Bad Communication Management in the Context of the Domino Effect and Crises in Latvian Companies [Sliktas komunikācijas vadības aspekti domino efekta un krīzes kontekstā Latvijas uzņēmumos]. Referāts. Liepājas Universitāte, 13. Starptautiskā zinātniskā konference, Sabiedrība un kultūra: haoss un harmonija.

 • 2008. gada 30. maijs. Biznesa augstskola Turība, 9. Starptautiskā zinātniskā konference, Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi. Juridical Aspects of Communication and Their Influence on Society in Terms of Risk and Crisis Processes in Latvia [Komunikācijas tiesiskie aspekti un to ietekme uz sabiedrību riska un krīzes procesu kontekstā Latvijā].

Citi varoņdarbi

 • 2013. – 2016. pedagoģiski psiholoģiskas publikācijas žurnālā „Skolas Vārds”

 • 2013.gada jūnijs žurnāls „Annas Psiholoģija”, raksts „Iedvesmas anatomija”, Izdevniecība SIA „Žurnāls Santa”

 • 2013.gada aprīlis žurnāls „Annas Psiholoģija”, raksts „Kā pareizi plānot savu laiku”, Izdevniecība SIA „Žurnāls Santa”

 • 2010.gada 17.septembris Talsu novada Pieaugušo izglītības centra uzņēmējdarbības konferences „Iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai” paneļdiskusijas vadīšana

 • 2008. – 2010.gads regulāras publikācijas SIA „KEEN” portāls www.tavavieta.lv sadaļā „Par un ap bērniem”

Oriģinālraidījumi

 • 2010. gada septembris – politisko aģitāciju diskusiju vadīšana AS „Kurzemes Radio”

 • 2008. – 2009.gads - 40 minūšu diskusiju oriģinālraidījumi „Tepat” AS „Kurzemes Radio” par sabiedrībai aktuālām tēmām

 • 2006. – 2007.gads - 30 minūšu diskusiju, ekspertu viedokļu un žurnālista analīzes oriģinālraidījumi AS „Kurzemes Radio” Eiropas Kopienas līdzfinansēta projekta „Eiropas telpā” ietvaros par tēmām